D-​xylo-​Pentodialdo-​5,​2-​furanose, 1-​C-​[4-​chloro-​3-​[(4-​ethoxyphenyl)​methyl]​phenyl]​-​4,​5 | 1103738-30-2 | Hangzhou Cheminspire technologies Co., Ltd.