L-​Idose, 5,​6-​O-​(1-​methylethylidene)​-​1-​C-​(4-​methyl-​1-​piperazinyl)​-​5-​C-​[(phenylmethoxy | 1520113-00-1 | Hangzhou Cheminspire technologies Co., Ltd.